ПРАВНИ УСЛУГИ

Организација на човeчки ресурси (процедури, правилници за работа и сл). Изработка на акти согласно Законот за трговски друштва: основање на фирма, измена на актот за основање на фирма (промена на седиште, основач, управител, основачки влог, отварање подружница, бришење на подружница, назив на фирма и други промени).


Изработка на акти согласно Законот за работни односи (одлуки, решенија, договори за вработување, анекси, правилници), како и спроведување на акти согласно Законот за работни односи (пријава и одјава на вработени во Агенција за вработување). Изработка на сите видови на договори. Изработка на жалби и приговори по Записници и Решенија на инспекциски органи

АДРЕСА
Христо Смирненски бр.17
1000 Скопје
Македонија

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Телефон: +389 72 321 055